Co nabízí psychologická ambulance?


  • individuální konzultace – hledání vhodných terapeutických přístupů, multidisciplinární spolupráce, doporučení dalšího postupu
  • behaviorální techniky (prvky ABA terapie, Handle terapie aj.)ABA terapie1), HANDLE přístup2), senzorické integrace3), bazální stimulace4) (vysvětlení viz. níže) atd.
  • krizová intervence u dětí i dospělých – konzultace s klienty v obtížné hledání možných řešení
  • individuální terapeutický plán pro domácí trénink – v rámci ABA terapie mluví až o 40-ti hodinách terapeutického působení týdně, což bývá mnohdy nereálné. Nicméně čím více hodin týdně dítě a rodiče zvládnou, tím lépe. Výsledků nelze dosáhnout pouze terapiemi s konzultantem, ale nutná je práce doma a zapojení všech členů rodiny. Součástí konzultací je tedy edukace rodičů a vytvoření domácího tréninkového plánu.

1) ABA terapie (aplikovaná behaviorální analýza): využívá systematické metody, techniky a strategie napomáhající redukovat nevhodné chování a postupně je nahrazuje alternativním (vhodným) chováním. Souběžně se pracuje na nových dovednostech, aby dítě lépe zvládalo adaptaci ve svém i novém prostředí, sebeobsluhu, komunikaci, učení, hru a sociální interakci. Je určena dětem s diagnózou PAS a dalšími vývojovými vadami. ABA je individuálně sestavená terapie, systematická, intenzivní a učí děti novým dovednostem ve všech vývojových oblastech zábavným a přijatelným způsobem. Na zvládnuté dovednosti navazuje nové a komplexnější. Posiluje vhodné dovedností a chování a eliminuje nebo předělává nevhodné projevy chování. Důležitým faktorem úspěšnosti ABA terapie je věk dítěte (čím dříve se začne tím lépe, mnohdy se preferuje začít i bez diagnózy a pracovat na konkrétních deficitech ve vývoji hned). Více např. na: http://csaba.cz/aba

2) HANDLE přístup: holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení. Vidí chování jako komunikaci a snaží se pochopit, co dané chování komunikuje. Hledá kořeny obtíží, a nesnaží se jen maskovat příznaky. Je to metoda neinvazivní, nepoužívá léky ani složité pomůcky. Je vytvořen jako nástroj k tomu, aby rodina mohla doma sama pomoci dítěti či dospělému zlepšit funkce nervového systému a proces učení. Vytváří pro každého klienta individualizovaný program jednoduchých pohybových aktivit, jež vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek. Prostřednictvím pravidelné, jemně a pozvolné stimulace tyto aktivity posilují oslabené funkce a mohou zlepšit funkce nervového systému a proces učení. Více např. na: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=1665

3) Senzorická integrace: neurologický proces, který zpracovává a organizuje podněty z okolního prostředí + informace z vnitřku těla a umožňuje tak na tyto podněty adekvátně reagovat. Pomáhá nám reagovat na změny, rozhodovat, které stimuly jsou v daný okamžik podstatné, hraje důležitou úlohu v oblasti pozornosti a sebekontroly. Správná integrace smyslových vjemů má dominantní roli při procesu učení motorických dovedností, všedních denních aktivitách, hře a následně plnění školních úkolů. Více např. na: http://zdravi.e15.cz/clanek/sestra/ergoterapie-v-pediatrii-aneb-o-pristupu-senzoricke-integrace-457300

4) Bazální stimulace: podporuje vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Důležitá je práce s individualitou klienta a integrace jeho příbuzných do terapeutického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Více např. na: http://www.bazalni-stimulace.cz/o-bazalni-stimulaci

Ceník pro psychologickou ambulanci je k dispozici v ordinaci, možné sdělení telefonicky.